Persons in News – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – జూన్ , 2016

Persons in News – June, 2016 – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – జూన్, 2016

జూన్ 2016 లో వార్తల్లో నిలిచిన అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్రీయ ప్రముఖ వ్యక్తుల వివరాలు సేకరించి ఈ PDF లో పొందుపరిచాం.

Download this PDF on Persons in News in June, 2016 from below:

Download PDF

Comment here!