Persons in News – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – డిసెంబర్, 2016

Persons in News – December, 2016 – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – డిసెంబర్, 2016 డిసెంబర్ 2016 లో వార్తల్లో నిలిచిన అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్రీయ ప్రముఖ వ్యక్తుల వివరాలు సేకరించి ఈ PDF లో పొందుపరిచాం. Download this PDF on Persons in News in December, 2016 from below:    

Persons in News – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – నవంబర్, 2016

Persons in News – November, 2016 – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – నవంబర్, 2016 నవంబర్ 2016 లో వార్తల్లో నిలిచిన అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్రీయ ప్రముఖ వ్యక్తుల వివరాలు సేకరించి ఈ PDF లో పొందుపరిచాం. Download this PDF on Persons in News in November, 2016 from below:    

Persons in News – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – అక్టోబర్, 2016

Persons in News – October, 2016 – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – అక్టోబర్, 2016 అక్టోబర్ 2016 లో వార్తల్లో నిలిచిన అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్రీయ ప్రముఖ వ్యక్తుల వివరాలు సేకరించి ఈ PDF లో పొందుపరిచాం. Download this PDF on Persons in News in October, 2016 from below:  

Persons in News – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – సెప్టెంబర్, 2016

Persons in News – September, 2016 – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – సెప్టెంబర్, 2016 సెప్టెంబర్ 2016 లో వార్తల్లో నిలిచిన అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్రీయ ప్రముఖ వ్యక్తుల వివరాలు సేకరించి ఈ PDF లో పొందుపరిచాం. Download this PDF on Persons in News in September, 2016 from below:

Persons in News – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – ఆగస్టు , 2016

Persons in News – August, 2016 – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – ఆగస్టు, 2016 ఆగస్టు 2016 లో వార్తల్లో నిలిచిన అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్రీయ ప్రముఖ వ్యక్తుల వివరాలు సేకరించి ఈ PDF లో పొందుపరిచాం. Download this PDF on Persons in News in August, 2016 from below:

Persons in News – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – జూలై , 2016

Persons in News – July, 2016 – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – జూలై, 2016 జూలై 2016 లో వార్తల్లో నిలిచిన అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్రీయ ప్రముఖ వ్యక్తుల వివరాలు సేకరించి ఈ PDF లో పొందుపరిచాం. Download this PDF on Persons in News in July, 2016 from below:

Persons in News – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – జూన్ , 2016

Persons in News – June, 2016 – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – జూన్, 2016 జూన్ 2016 లో వార్తల్లో నిలిచిన అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్రీయ ప్రముఖ వ్యక్తుల వివరాలు సేకరించి ఈ PDF లో పొందుపరిచాం. Download this PDF on Persons in News in June, 2016 from below:

Persons in News – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – మే, 2016

Persons in News – May, 2016 – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – మే, 2016 మే 2016 లో వార్తల్లో నిలిచిన అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్రీయ ప్రముఖ వ్యక్తుల వివరాలు సేకరించి ఈ PDF లో పొందుపరిచాం. Download this PDF on Persons in News in May, 2016 from below:

Persons in News – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – ఏప్రిల్, 2016

Persons in News – April, 2016 – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – ఏప్రిల్, 2016 ఏప్రిల్ 2016 లో వార్తల్లో నిలిచిన అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్రీయ ప్రముఖ వ్యక్తుల వివరాలు సేకరించి ఈ PDF లో పొందుపరిచాం. Download this PDF on Persons in News in April, 2016 from below:

Persons in News – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – మార్చ్, 2016

Persons in News – March, 2016 – వార్తల్లోని వ్యక్తులు – మార్చ్, 2016 మార్చ్ 2016 లో వార్తల్లో నిలిచిన అంతర్జాతీయ, జాతీయ, రాష్ట్రీయ ప్రముఖ వ్యక్తుల వివరాలు సేకరించి ఈ PDF లో పొందుపరిచాం. Download this PDF on Persons in News in March, 2016 from below: